Školenia

ponúkame komplexné vzdelávacie príležitosti, otvárajúce dvere k odbornému rastu a rozvoju v rôznych sektoroch.

Kurz bezpečnostný šofér

Šoférovanie predstavuje štatisticky najrizikovejšiu činnosť, ktorou sa väčšina ľudí zaoberá. Naša firma sa zameriava na rozvíjanie zručností, techník a taktík potrebných pre bezpečnú a efektívnu jazdu pre rôzne kategórie klientov, ako sú osobní ochrankári, vodiči prepravy hotovosti, zásahové jednotky atď… 

Tento kurz Vám umožní efektívne poskytovať mobilnú ochranu a bezpečnosť klientov a ostatných účastníkov. Profesionálny vodič musí disponovať vysokou kvalifikáciou a znalosťami všetkých aspektov riadenia, vrátane pozorovacích schopností, predvídania a ovládania vozidla.

školenia

Strelecké kurzy

Poskytujeme komplexné výcvikové strelecké kurzy, ktoré sú zamerané na efektívne a bezpečné používanie strelných zbraní a taktiky. Naše kurzy sú dostupné pre široké spektrum účastníkov, vrátane civilného, súkromného a štátneho sektora. Každý kurz je navrhnutý tak, aby zlepšil strelecké schopnosti účastníkov a poskytol im dôkladne pochopenie taktík a postupov v bezpečnostnom prostredí.

Inštruktorskí tím je zložený zo skúsených odborníkov, ktorí sa venujú nielen technickým aspektom streľby, ale aj praktickým a etickým otázkam spojeným s vlastnením a používaním strelných zbraní. Naša snaha je neustále aktualizovať a prispôsobovať kurzy podľa potrieb a vývoja v oblasti bezpečnostného výcviku. Otvárame tak dvere pre odborné vzdelávanie a zdokonaľovanie v streleckých metódach pre všetky sektory. 

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

Preukaz odbornej spôsobilosti je oficiálny dokument, ktorý slúži na potvrdenie jednej zo zložiek odbornej spôsobilosti vyžadovanej v rámci zákona o súkromnej bezpečnosti. Vydáva sa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tento preukaz je verejnou listinou, ktorá identifikuje držiteľa ako osobu, ktorá splnila stanovené krotéria a je považovaná za odborne spôsobilú v danom odvetví.

Typ preukazu odbornej spôsobilosti (S,P alebo CIT) závisí od konkrétných služieb a oblastí súkromnej bezpečnosti, ktoré jednotlivec vykonáva. S touto oficiálnou identifikáciou sa spája zodpovednosť a odbornosť poskytovateľa služieb v súkromnej bezpečnosti. Každý, kto vykonáva činnosť v tejto oblasti, je povinný mať platný preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa uvedeného zákona.

Preukaz "S"

Znalosť zabezpečovacích systémov a postupov

Preukaz "P"

Schopnosti vyšetrovania a získavania informácií

Preukaz "CIT"

Bezpečnostné protokoly a postupy pri preprave cenností